Informações sobre o Auxílio Emergencial em Crioulo

Home / Belo Horizonte / Informações sobre o Auxílio Emergencial em Crioulo

KONPREYANSYON SOU ÈD IJANS KONGRÈ PEYI BREZIL APWOUVE A:

 1. KISA ÈD IJAN LA YE?

LI SE YON ÈD R$ 600,00 OTORITE YO AB BAY PANDAN 3 MWA AK MOUN KI GEN PLIS BEZWEN YO, PANDAN PERYÒD PANDEMI CORONAVIRUS LA.

2. KILÈS KI GEN DWA AK ÈD IJANS SA?

SE MOUN KI RANPLI KONDISYON SA YO, TANKOU:

 • MOUN KI GEN PLIS PASE 18 LANE;
 • MOUN KI PA GEN YON TRAVAY FÒMÈL;
 • SILA YO KI PAP BENEFISYE ASISTANS GOUVÈDMAN;
 • SILA YO KI PA GEN ASIRANS TRAVAY;
 • MOUN KI PAP BENEFISYE TRANSFÈ LETA FEDERAL (EKSEPTE MOUN KI GEN BOUS FANMI);
 • SILA YO KI TE RESEVWA SALÈ ANYÈL EGAL AK R$ 28.559,70, NAN ANE 2018;
 • FANMI KI GEN YON MOUN KAP TOUCHE JISKA R$ 522,50 OU KI GEN YON SALÈ MANSYÈ POU TOUT FANMI NA KI  EGAL AK R$ 3.135,00.

3. MOUN SA BEZWEN RANPLI YOUN NAN KONDISYON SA YO TOU:

 • MOUN KAP TRAVAY AK TÈT YO;
 • MOUN KI KONN PEYE PANSYON;
 • MOUN KAP TRAVAY NAN SEKTÈ ENFÒMÈL, MEN KI ANREGISTRE NAN CadÙnico;
 • SI MOUN LAN PAKO ENSKRI, LI KAP ALE SOU SIt ENTÈNÈT CadÙnico POU LI DEKLARE SA.
 • SILA YO KI KA PWOUVE KE YO TAP RESEVWA YON SALÈ MWAYEN KI EGAL AK MWATYE SALÈ MINIMÒM JISKA 20  MAS 2020.

4. KONDISYON ESPESYAL:

 • FANM KI PA GEN MARI, EPWI K AP OKIPE KAY, GEN DWA AK DOUB (2 FWA) ÈD IJANS SA, KI SE R$1.200,00;
 • 2 MOUN KI NAN MENM FANMI E KI TAP RESEVWA BOUS FANMI, KAPAB TOUJOU RESEVWA ÈD IJANS SA TOU.

5. NAN KA FANMI YO:

 • SÈLMAN 2 MOUN NAN MENM FANMI KI KAPAB RESEVWA ÈD IJANS LA.

6. KIJAN PÈMAN YO AP FÈT?

 • FÒK MOUN LAN GEN YON KANÈ NAN YOUN NAN BANK LETA YO (BANCO DO BRASIL OSNON CAIXA ECONÔMICA FEDERAL);
 • POU SILA YO KI PAKO GEN KANÈ BANK LA, DEPI NON-LI SOTI NAN LIS BENEFISYÈ YO, KONT LA AP TOU OUVRI OTOMATIKMAN NAN YOUN NAN BANK LETA YO;
 • MOUN SA PAP BEZWEN PEYI TAKS POU KANÈ BANK LAN
 • MOUN SILA YO AP GEN DWA AK YON TRANSFÈ ELEKTWONIK GRATIS CHAK MWA.

7. KIJAN NOU KAPAB FÈ ENSKRIPSYON POU NOU RESEVWA ÈD SILA?

 • PISKE KONGRÈ NASYONAL LA DEJA APWOUVE PWOJÈ A, LI RETE POU POUVWA EKZEKITIF LA, POU LI BAY DETAY SOU KIJAN ENSKRIPSYON AN AP FÈT (RET BRANCHE).

Deixe um Comentário